UVOD

Na povijest covjecanstva se, u isto vrijeme, može gledati kao na povijest pejgambera. Svoju Objavu Allah, dž. š., je u svim povije-snim etapama covjeku dostavljao putem poslanika. Poslanici su ljudima objašnjavali svoga Gospodara, dostavljali im Njegove rijeci.
U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoce na koje su nailazili i nacini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, dž. š., navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli pouku iz toga. Njihova borba i moral uzor su i onima koji žive u našem vremenu.
Uporedo sa našim pejgamberom, Muhammedom, a. s., u Kur’anu se prenose vijesti i o Isau, Sulejmanu, Jusufu, Nuhu, Ibrahimu, a. s., i još nizu drugih pejgambera, prenose se dogadaji koji su oni doživljavali i iz kojih možemo uzeti pouku. Dok se, npr., prenosi dijalog Jusufa, a. s., sa njegovom bracom, njegovo bacanje u bunar od strane brace, njegovo prodavanje kao roblje, bacanje u tamnicu nakon što je, kao rob, oklevetan na dvoru, a odatle ustolicenje na celo državne blagajne, vidljive su mnoge imanske odlike iz kojih i mi možemo uzeti pouke. Osim toga, prenose se i mudra saznanja o psihologiji covjeka i zajednice.
Ili, doista veoma lijepi primjeri za nas nalaze se u tome što se, dok su ga bacali u vatru, Ibrahim, a. s., kojeg Allah, dž. š., u Kur’anu spominje kao ‘‘lijep uzor za nas’’, oslanjao i okretao ka Allahu, dž. š., i u njegovom ispoljavanju iskrenosti i blagoj naravi.
A pejgamber o cijem se karakteru i životu najviše govori u Kur’anu je Musa, a. s., koji se spominje u tacno 34 kur’anske sure. U trima velikim kur’anskim surama (Al-A’raf, Ta-ha, Al-Qasas) navodi se mnogo detaljnih podataka o Musaovom životu. U svim ovim surama i ajetima se, pocev od njegovog djetinjstva, veoma detaljno prenosi Musaova borba protiv Faraona, loše ponašanje njegovog naroda i Objava koju im je donosio. Pronicljivost koju je iskazivao u teškim situacijama iznosi se kao uzor. U ovoj knjizi cemo, u svjetlu kur’anskih navoda, analizirati život Musaa, a. s. Vidjet cemo da je živio znakovima ajeta. Znacajan moment na koji se mora obratiti pažnja je da u Musaovom životu trebamo vrjednovati ne kao dogadaje doživljene i okoncane u prošlosti, vec kao primjere i pouke, koje ce osvjetljavati današnjicu i davati smjernice našem životu.